Zonat Ekonomike në Kosovë

Zonat ekonomike janë një komponentë e programit të hapësirave të punës dhe nënkupton ndërtimin e një infrastrukturë fizike, të kompletuar dhe të gatshme për ushtrimin e veprimtarive të bizneseve. Janë të ndara në ngastra të caktuara, varësisht prej sipërfaqes apo prej veprimtarisë se ushtrohet.

Qëllimet

  • Krijimi i një ambienti fizik për bizneset vendore dhe ndërkombëtare
  • Tërheqja e investime të reja (vendore dhe të huaja)
  • Grumbullimi i bizneseve në vende te përshtatshme për të bërë biznes
  • Zgjerimin industrisë ekzistuese
  • Zhvillimi i lokaliteteve të caktuara
Mëso më shumë rreth zonave ekonomike